Humans of Prague: „Jsem od narození neslyšící..“

„Jsem od narození neslyšící, stejně jako celá moje rodina. Máma, táta neslyší, brácha neslyší, jeho děti také neslyší. Doma všichni znakujeme, takže se v pohodě domluvíme. Ale komunikace se slyšícími je pro moji rodinu těžká. Já hodně špatně slyším, ale mluvím. Oni mluví hodně špatně.“

„Mnoho slyšících se na neslyšící stále dívá jako na postižené, vlastně hloupé lidi. Protože ve společnosti stále přežívá to, co kdysi dávno řekl Aristotelés – že ti, kdo se narodí neslyšící nebudou schopni myšlení. Tenhle pohled už dva tisíce let způsobuje, že neslyšící se ve společnosti hodně uzavírají do sebe. Většina z nich mají slyšící rodiče, kteří na ně samotní někdy pohlíží jako na chudáky, kteří nemohou různé věci dělat. A tak to dělají za ně a ten neslyšící člověk je pak méně samostatný.“

„Děláme od letošního roku diskuze a workshopy, kterým říkáme ‚Znakovárna‘ – bavíme se, slyšící i neslyšící dohromady, o tématech jako jsou vztahy v rodině, duchovno nebo smrt. Snažím se tím otevřít neslyšícím oči, pomoci jim najít jejich smysl života. Ale filosofická a duchovní témata jsou pro neslyšící těžké. Mnoho z nich nečte, protože čeština je pro ně cizí jazyk – od narození neslyší, nemohou ji tedy mít jako jazyk mateřský. Jako první se naučí znakový jazyk a až později mluvený a psaný. Ale znakový jazyk je stejně přirozený a systematický jako jazyk mluvený. A lidé, co ho používají mají díky tomu i různé výhody, například vyvinutější vizuální myšlení a paměť.“

„Já znakový jazyk miluji, je to můj život. Mluvený jazyk je moje bariéra. Ale snažím se v něm stále zlepšovat, abych ty dva světy mohl propojovat. Protože mezi nimi nakonec není žádný rozdíl – slyšící i neslyšící mají stejné srdce.“


„I am hearing-impaired since I was born, just like my whole family. My mom is deaf, my father is deaf, my brother is deaf, his children are deaf too. We use sign language to communicate at home, so that’s okay. But it’s hard for my family to communicate with hearing people. I can hear very poorly but I talk. The others talk very poorly.“

„Many hearing people still look at deaf people as if they were in fact dumb. Because in our society, the ancient belief of Aristotelés is still widely held. He said that those who are born deaf are not able to think. For 2000 years this view has been causing that deaf people withdraw into themselves. Most of them have hearing parents who themselves sometimes look at them as if they were unable to do things so they do it for them. The deaf person becomes less independent this way.“

„Since this year we started with workshops and discussion that we call ‚Znakovárna‘ – we talk, both hearing and deaf people, about topics such as relations in the family, spirituality or death. By doing this, I try to open eyes of teh deaf people who comes, to help them find their meaning of life. But it’s hard for deaf people to discuss philosophy or spirituality. Many of them don’t read because Czech is a foreign language for them – they’ve been deaf since they were born so it cannot be their mother language. They learn sign language at first and only later spoken and written language. But sign language is as natural and systematic as any other language. And people who use it even have all kinds of advantages, for instance well-developed visual thinking and visual memory.“

„I love sign language, it’s my life. A spoken language is my barrier. But I try to get better at it so I can connect the two worlds. Because there’s no difference between them anyway – both deaf and hearing people have the same heart.“

Odkaz: http://humansofprague.ihned.cz/archiv/4522