Jazykové kurzy ZNAKOVÁRNA.CZ pro veřejnost vydané podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb.

I. Základní ustanovení

Jazykový kurz ZNAKOVKY.CZ, Zahradníčkova 1119/4, 150 00 Praha 5, IČ 87091984 je poskytovatelem služeb v oblasti jazykového vzdělávání pro veřejnosti i firmy. Naším cílem je poskytovat naším zákazníkům kvalitní služby za přijatelné ceny.

II. Vznik smluvního vztahu

1. Smluvní vztah mezi jazykovou školou ZNAKOVKY (dále také “dodavatel”) a studentem veřejných jazykových kurzů (dále také “odběratel”) vzniká na základě písemné a osobní objednávky odběratele a akceptace této objednávky dodavatelem. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkach dodavatele.

2. Místo v kurzu je rezervováno po přihlášení, bez uhrazení kurzovného však nejvýše do doby 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením kurzu. Jestliže kurzovné není uhrazeno před tímto termínem, rezervace zaniká a místo v kurzu může být v případě zájmů nabídnuto jiným zájemcům.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je výuka českého znakového jazyka pro veřejnost (dále jen “výuka”).

2. Jazykové kurzy probíhají v prostorách dodavatele, a to na těchto místech:
– Praha 1, Újezd 26/426

3. V případě jiného místa výuky bude tato skutečnost studentům oznámena před zahájením výuky. Místo výuky dle objednávky je pro studenta závazné. Je možné jej změnit pouze po konzultaci s dodavatelem, a vždy pouze za předpokladu, že v kurzu odpovídající úrovně na jiném místě je volná kapacita.

4. Předmětem plnění není prodej nebo dodávka studijních materiálů.

IV. Platební podmínky

1. Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
– hotově v místech dodavatele
– převodem na bankovní účet 670100-2209168903/6210 – BRE Bank S.A. (mBank), variabilním symbolem je číslo faktury
– dodavatel přijímá platebními poukázkami a z benefitních programů
– hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou částku při platbě těmito poukázkami

2. Platbu poukázkami nelze kombinovat se žádnou slevou.

3. Pokud odběratel bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, můžete doplnit nebo upravit údaje na faktuře.

4. Na základě osobní domluvy lze splátkám kurzovného ve výjimečných případech vyhovět. V takovém případě lze kurz uhradit v dohodnutých splátkách, avšak splatnost celého kurzovného u půlročního nebo celoročního jazykového kurzu je nejpozději do konce kalendářního roku, tj. do 31. 12. 2014.

V. Storno podmínky

1. V případě stornování kurzu dodavatel účtuje následující poplatky:
– stornování před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzu
– stornování po termínu zahájení kurzu: 100% z ceny kurzu.

VI. Organizace výuky

1. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, vánočních prázdnin a o Velikonočním pondělí.

2. Dny pracovního klidu a prázdniny jsou započítané v rozvrhu, tj. studenti absolvují počet hodin, za které si zaplatili.

3. Není-li studen přítomen na výuce, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 30 minut po zahájení výuky.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účástníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimalní počet.

VII. Certifikáty

1. Každý student, který dokončí jazykový kurz, má nárok na obdržení certifikátu o absolvování kurzu, v případě, když účást studenta na kurz neklesne pod 70%.

2. Certifikát je vydáván písemné (dopis, email) nebo ústní (telefonicky, osobně) žádosti podané osobně.

3. Certifikát není vystavený automaticky.

VIII. Reklamace

1. Reklamaci na vady výuky je možné uplnatit pouze písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod reklamace a zároveň přesně specifikovat charakter vad.

2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku apod.

3. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci do 30 pracovních dní od zjištění vady. Je-li reklamace uplatněna opožděně, dodavatel je oprávněn ji odmítnout.

4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného studentovi, jestliže student svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výuky, zaměstnanců nebo pedagogů dodavatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

X. Ochrana osobních údajů

1. Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.

2. Dodavatel neposkytne údaje o studentech třetím osobám.

3. Odběratel dává dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

4. Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

X. Zavěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platný od 1. 8. 2014